Miejska Biblioteka Publiczna w Mogilnie zaprasza do uczestnictwa w konkursie.

               W związku ze zbliżającą się 60 tą rocznicą swego powstania
Miejska Biblioteka Publiczna w
Mogilnie ogłasza konkurs plastyczny na ekslibrysy
Biblioteki oraz Oddziału dla Dzieci w Mogilnie

Do udziału w konkursie na ekslibris Oddziału dla Dzieci zapraszamy dzieci oraz nauczycieli

wychowania plastycznego, wychowawców szkół podstawowych i przedszkoli działających na

terenie naszego miasta i gminy.

Do udziału w konkursie na ekslibris Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie zachęcamy

młodzież, nauczycieli i wychowawców gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych miasta    

i gminy Mogilno a także uczestników i opiekunów kół plastycznych.
W konkursie można
uczestniczyć także indywidualnie. 

- Każdy z uczestników konkursu może dostarczyć dowolną ilość prac wykonanych w dowolnej technice graficznej: drzeworyt, linoryt lub innych w trzech egzemplarzach autorskich - sygnowanych własnoręcznym podpisem.

- Prace powinny być tematycznie związane z biblioteką, historią bądź charakterystycznymi dla miasta i gminy miejscami.

- Każda z prac powinna zawierać formułę łacińską EX LIBRIS

oraz nazwę - „ Miejska Biblioteka Publiczna ".

- Wymiary prac dowolne nie przekraczające formatu A6 (105 x 148mm)

- Na odwrocie każdej z prac prosimy o czytelne wypisanie danych autora:

1.  nazwisko i imię

2.  rok urodzenia lub klasa (dane szkoły lub innej placówki oświatowej)

3.  technikę wykonania

4.  nazwisko nauczyciela lub opiekuna

Na oferty uczestników konkursu oczekujemy w terminie do 15 października 2005 r. w Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie ul. Narutowicza l lub w Oddziale dla Dzieci ul. Pl. Wolności 21
Dostarczone prace zostaną wystawione a zwycięzcy konkursu nagrodzeni.

Dla niewtajemniczonych.

Łaciński termin „ex libris " oznacza dosłownie z książek lub z księgozbioru. Jest on w istocie

znakiem własności książki informującym o tym kto jest jej właścicielem.

Według „ Encyklopedii wiedzy o książce " - ekslibrisami są małe ozdobne kartki papieru z imieniem

i nazwiskiem właściciela księgozbioru lub nazwą instytucji do której księgozbiór należy oraz

napisem łacińskim „ ex libris ".

Historia powstania exlibrisu sięga dziejów starożytnego Egiptu. Najstarszy znany exlibris należał

do faraona Amenhotepalllzmarłego około 1377r. p.n.e.

W Polsce pierwszym posiadaczem ekslibrisów był kanclerz wielki koronny Maciej Drzewiecki

(początek XVI w.)

Kompozycja i tematyka ekslibrisów najczęściej jest związana z osobą właściciela księgozbioru.

Przedstawia plastycznie cechy jego charakteru, zainteresowania zawód, profil księgozbioru lub

środowisko, w którym żyje bibliofil.