Regulamin konkursu wiedzy o powiecie mogileńskim.

 

1.      Organizatorem konkursu jest Starostwo Powiatowe w Mogilnie oraz pełniąca obowiązki biblioteki powiatowej Miejska Biblioteka Publiczna w Mogilnie.

2.      Celem konkursu jest :

- kształtowanie poczucia tożsamości regionalnej oraz integracja społeczności powiatu mogileńskiego

- przybliżenie młodzieży wiedzy o dziedzictwie kulturowym Ziemi Mogileńskiej

- poszerzenie wiedzy na temat gospodarki, warunków przyrodniczych, walorów turystycznych i historii regionu

- propagowanie wiedzy na temat kompetencji organów władz samorządowych powiatu mogileńskiego

- rozwijanie zainteresowania Ziemią Mogileńską - własną małą ojczyzną i kształtowanie umiejętności zauważania jej piękna.

3.      Do uczestnictwa w konkursie zapraszamy uczniów szkół podstawowych powiatu mogileńskiego. Przewidziany jest różny stopień trudności rywalizacji dzieci klas I - III oraz IV – VI.

4.      Dzieci kl. I – III proszone są o wykonanie samodzielnej pracy plastycznej demonstrującej okolice najbliższe ich miejscu zamieszkania (zgodnie z załączonymi zasadami)

- dzieci klas IV – VI zaproszone są do udziału w 25 punktowym teście zawierającym pytania wielokrotnego wyboru. Warunkiem zaliczenia testu jest udzielenie pisemnie 80% prawidłowych odpowiedzi. Ankietę zawierającą pytania konkursowe można odebrać w Miejskiej bibliotece Publicznej zgłaszając swój udział w konkursie lub odnaleźć na stronie www.mbp.mogilno.pl

5.      Organizatorzy przewidują dyplomy za uczestnictwo oraz nagrody książkowe dla najlepszych.

6.      Zgłoszenia do 27 05.2006r. prosimy:

a) przesłać pocztą na adres:

Miejska Biblioteka Publiczna w Mogilnie

ul.. Narutowicza 1

88 – 300 Mogilno

b) przekazać telefonicznie:

Nr telefonu MBP 052 318-55-07

c) przekazać osobiście w wypożyczalni MBP przy ul. Narutowicza 1 w Mogilnie

 

Dodatkowe informacje dla uczestników konkursu plastycznego (klasy I – III) 

Praca może być:

a) opatrzonym krótkimi podpisami zestawem rysunków (wykonanych dowolną techniką) tworzących album prezentujących najciekawsze zdaniem dziecka miejsca w gminie lub miejscowości jego zamieszkania

b) albumem fotografii pokazujących najpiękniejsze i godne prezentacji miejsca w okolicy zamieszkania dziecka (opatrzone krótkimi własnoręcznymi podpisami)

c) plakatem formatu A3 zachęcającym do odwiedzenia gminy lub miejsca zamieszkania dziecka

Każdą z prac należy zaopatrzyć w metryczkę zawierającą imię i nazwisko, adres oraz nazwę szkoły i klasę, której uczniem jest uczestnik konkursu.

 

Kryteria oceny pracy:

1.      samodzielność wykonania

2.      czytelność i estetyka pracy

3.      pomysłowość

 

Prace będą oceniane przez powołaną w tym celu komisję. Prosimy o nadsyłanie ich pocztą na adres:

Miejska Biblioteka Publiczna w Mogilnie

ul. Narutowicza 1

88-300 Mogilno

lub pozostawianie ich osobiście w wypożyczalni MBP przy ul. Narutowicza 1.

Termin nadsyłania prac upływa 27.05.2006r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w pierwszej połowie czerwca 2006r.

 

Dodatkowe informacje dla uczestników konkursu z klas IV – VI. 

Źródła polecane do wykorzystania w ramach poszukiwań odpowiedzi na pytania ankiety konkursowej:

Publikacje książkowe.

1.      Bykowski Włodzimierz: Na piastowskich szlakach. Bydgoszcz,1999

2.      Ciałkowski Tadeusz: Gmina Jeziora Wielkie: rys monograficzny. Jeziora Wielkie,1998

3.      Ciałkowski Tadeusz: Ziemia Jeziorańska: zarys historyczny gminy Jeziora Wielkie. Jeziora Wielkie, 1990

4.      Gębice rozwój historyczny i przestrzenny. Białystok, 1988

5.      Łęcki Włodzimierz: Szlak piastowski: przewodnik. Poznań, 2000

6.      Ratajski Grzegorz: Mogilno. Poznań, 1998

7.      Słowiński Antoni: Strzelno: przewodnik. Strzelno, b.r.

8.      Świechowski Zygmunt: Strzelno romańskie. Poznań b.r.

 

oraz strony internetowe:

www.jeziorawielkie.pl

www.mbp.mogilno.pl

www.mogilno.pl

www.powiat.mogilno.pl

www.powiat.mogilno.kujawy.com.pl

www.strzelno.pl

 

Wystawa: „Powiat Mogileński w Archiwaliach.”