STAROSTWO POWIATOWE W MOGILNIE

W RAMACH REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

WSPIERA ORGANIZACJĘ

 

POWIATOWEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO

„90 ROCZNICA WYBUCHU POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO”

 

I. Organizator:

Miejska Biblioteka Publiczna w Mogilnie

 

II. Koordynator projektu

Robert Sielecki – nauczyciel Gimnazjum w Mogilnie

 

III. Patronat i nagrody sponsoruje Starostwo Powiatowe w Mogilnie

 

IV. Cele konkursu:

? przybliżenie uczniom dziedzictwa kulturowego regionu,

? popularyzowanie kultury regionalnej,

? rozwijanie zainteresowań regionem, jego historią i tradycją,

? kształcenie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji,

? włączenie się uczniów w kształtowanie regionalnych wartości i więzi społecznych.

 

V. Uczestnicy konkursu:

Konkurs organizowany jest dla uczniów szkół podstawowych (poziom klas IV – VI) oraz dla uczniów gimnazjum (poziom klas I – III).

 

VI. Terminarz konkursu:

I etap – szkolny - w terminie ustalonym przez szkołę, jednak nie później niż

3 - 7. 11.2008

Protokół z przebiegu etapu szkolnego (sporządzony wg załączonego wzoru – załącznik

nr 1) należy przesłać do na adres:

Miejska Biblioteka Publiczna w Mogilnie

al. Narutowicza 1 , 88-300 Mogilno,

lub e-mail :  biblioteka@wp.pl

UWAGA! Należy wybrać tylko jedną z form przesyłania protokołów (poczta/ lub e-mail).

 

II etap - powiatowy (międzyszkolny) –  odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Mogilnie:

a)     dla uczniów szkół podstawowych 13.11.2008 o godzinie 1000

b)    dla uczniów gimnazjum 14.11.2008 o godzinie 1000

 

VII. Komisje konkursu

1. W szkołach przeprowadzających konkurs na etapie I komisję wyznacza dyrektor szkoły.

2. W II etapie konkursu komisję oceniającą będą tworzyć:

a) Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej – Pani Maria Chmielewska

b) Przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Mogilnie  - Pan Andrzej Konieczka

c) Dyrektor Gimnazjum w Mogilnie – Pan Hieronim Rumianowski

d) Artysta plastyk – Pani Halina Chudyszewicz

e) Rodowity Wielkopolanin – ksiądz Hubert Nowak

VIII. Formy eliminacji

Etap I - szkolny

? Formę eliminacji ustala komisja szkolna powołana przez dyrektora szkoły.

? Eliminacje szkolne przeprowadza komisja szkolna powołana przez dyrektora szkoły.

? Do etapu powiatowego (międzyszkolnego) kwalifikują się uczniowie reprezentujący szkołę:

a)     szkoły podstawowe – drużyny trzyosobowe

b)    gimnazja – drużyny pięcioosobowe 

? Organizatorzy nie dopuszczają miejsc ex aequo.

 

Etap II – powiatowy

? Odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Mogilnie.

? Etap powiatowy przeprowadza komisja powiatowa.

? Forma:

a) rywalizacja indywidualna – test pisemny,

b) rywalizacja drużynowa – trzyosobowe reprezentacje szkół podstawowych i pięcioosobowe gimnazjów rywalizują w pięciu konkurencjach oraz prezentują wykonaną wcześniej pracę poświęconą powstaniu wielkopolskiemu (szczegóły patrz załącznik nr 2)

 

IX. Zwycięzcy

1. Indywidualnie:

? Zwycięzcami konkursu zostają uczniowie, którzy uzyskają największą liczbę punktów w swojej grupie wiekowej.

2. Drużynowo

? Zwycięzcami konkursu zostaje ta drużyna, która za prawidłowo wykonane zadania i najlepszą prezentację konkursową uzyska największą liczbę punktów.

 

X. Sprawy sporne

Wszelkie sprawy sporne i nie objęte regulaminem rozstrzyga koordynator konkursu.

 

XI. Literatura

1. Szkoła podstawowa

- Miejsca pamięci Powstania Wielkopolskiego, opracował P.Anders

- Kazimierz Chudziński, Strzelno w Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919, 1986.

- Czesław Łuczak , Dzieje Mogilna, s.135 – 141, Poznań 1998

- strony internetowe:

a) www.poznan.pl/powstanie/

b) www.powstaniewielkopolskie.pl/

2.Gimnazjum

- Miejsca pamięci Powstania Wielkopolskiego, opracował P.Anders

- Kazimierz Chudziński, Strzelno w Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919, 1986

- Czesław Łuczak , Dzieje Mogilna, s.135 – 141, Poznań 1998

- Marian Olszewski, Powstanie wielkopolskie 1918-1919,Poznań 1963

- strony internetowe:

a) www.powstanie-wielkopolskie.prv.pl/

b) www.poznan.pl/powstanie/

c) www.powstaniewielkopolskie.pl/

 

Załącznik nr 1

 

Protokół z przebiegu etapu szkolnego konkursu „90 ROCZNICA WYBUCHU POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO” odbytego w dniu ..............................

w Szkole Podstawowej / Gimnazjum w.........................................................

e-mail:………………………………………………, telefon szkoły……………………….

dokładny adres .............................................................................................................

Gmina ....................................................................

Powiat.....................................................................

W konkursie wzięło udział ............................................... uczniów.

Komisja w składzie:

Przewodniczący:

.............................................................

Członkowie:

.............................................................

.............................................................

.............................................................

po sprawdzeniu prac kwalifikuje do etapu powiatowego następujących uczniów:

1. ................................................................. kl. .........................................

2. ..................................................................kl...........................................

3. ...................................................................kl..........................................

 

Przewodniczący:.................................................

Członkowie:...................................................

Nr telefonu szkoły...............................................

 

Uwaga.

Formularz proszę wypełniać czytelnie (drukowanymi literami)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

 

1)     Uczniowie reprezentujący daną szkołę podstawową wykonują zestaw 3 kartek okolicznościowych poświęconych powstaniu wielkopolskiemu. Kartki okolicznościowe należy wykonać ręcznie. Motywy powstańcze mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną. Wymiary kartek 15 x

 

 

 

2)     Uczniowie reprezentujący dane gimnazjum wykonują plakat poświęcony powstaniu wielkopolskiemu. Plakat należy wykonać ręcznie. Motywy powstańcze mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną. Wymiary plakatu 42 x 59,4 cm (format A2).  Wykonane prace należy dostarczyć osobiście lub pocztą do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie, do dnia 7 listopada 2008 roku.

 

 

 

 

UWAGA!!!

Prace muszą być opisane na odwrocie:

- nazwa szkoły i adres,

- ewentualnie tytuł pracy,

- autor lub autorzy pracy.