Rozliczenie z zaiwentaryzowanego księgozbioru w gminie Mogilno za rok 2009.

Stan księgozbioru na

31.12.2008 r.

Przybyło Zakup Ubytki

Stan księgozbioru na

31.12.2009

Mogilno

65.163 w tym 161 czasopism

1.275

1.148

275

66.002 w tym 161 czasopism=66163

Gębice

13.110

180

176

-

13.290

Wylatowo

9.503

170

166

-

9.673