KONKURS FOTOGRAFICZNY

 

Życie codzienne społeczeństwa

POWIATU MOGILEŃSKIEGO w obiektywie

 

Konkurs dofinansowany przez Starostwo Powiatowe w Mogilnie

 

Przyślij fotografię obrazującą życie codzienne mieszkańców powiatu mogileńskiego. Utrwal na fotografii ich pracę, naukę, wypoczynek. Podpatrz kiedy są szczęśliwi, kiedy się denerwują, kiedy dyskutują, gestykulują, jedzą, śpią, kiedy są weseli i kiedy są smutni. Zrób zdjęcie i weź udział w konkursie.

 

I.      Organizator :

 

         Miejska Biblioteka Publiczna w Mogilnie

 

 

II. Cele konkursu:

 

-         Pobudzanie aktywności twórczej młodych mieszkańców powiatu        

           mogileńskiego.

-         Promocja miasta Mogilna i powiatu mogileńskiego.

-         Uwrażliwianie i propagowanie wartości życia każdego człowieka,  

          pobudzanie do refleksji nad życiem, które jest zawsze wartością

          niezależnie od wieku, wykształcenia czy zdrowia.

-         Ukazanie naszego miasta i powiatu w odczuciach autorów zdjęć.    

          Pokazanie sytuacji dnia codziennego, życia toczącego się na ulicach

          w zaułkach, na wsiach. Zachowań ludzi uchwyconych w ułamku sekundy.

-         Odkrywanie talentów w dziedzinie  fotografii.

 

 

III. Zasady uczestnictwa:

 

-         Konkurs jest adresowany do miłośników fotografii.

-         Uczestnicy konkursu będą oceniani w dwóch kategoriach wiekowych:

                   <  do lat 16

                   <  od lat 16 do lat 19

          - Każdy z uczestników  powinien:

·      wykonać osobiście zdjęcie o tematyce objętej konkursem,

·      wypełnić kartę zgłoszenia (dostępna na stronie:  

               www.mogilnopowiat.pl, www.mogilno.pl, www.mbp.mogilno.pl,

·      dostarczyć do 3 prac w formie odbitek fotograficznych w wymiarach 15 x

Miejska Biblioteka Publiczna

88-300 Mogilno

 ul. Narutowicza 1

 

·      prace powinny być opisane na odwrocie w następujący sposób

     ( imię i nazwisko autora, tytuł pracy, adres, numer telefonu)                

   - Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie prac konkursowych 

            wraz z Kartą zgłoszenia najpóźniej do 30 września 2010 r.

        

IV.            Ocena prac:

 

-         Każde zdjęcie będzie oceniane oddzielnie.

-         Nadesłane zdjęcia nie mogą być dotychczas publikowane ani   

          nagradzane w innych konkursach.

-         Prace konkursowe oceniane będą pod względem walorów

artystycznych  jak i technicznych i estetycznych.

            Zgłoszone prace przechodzą na własność organizatora.

            Organizator zapewnia nagrody za najlepsze prace.

-         Oceny prac dokona Jury złożone min. z przedstawicieli organizatorów   

          konkursu oraz niezależnych konsultantów konkursowych.

            Nagrodzone zdjęcia zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej.

            Informacje o laureatach zostaną zamieszczone w prasie lokalnej i  na tronie internetowej biblioteki.

        

 

    V.    Ochrona danych osobowych:

 

 -   Dane osobowe Uczestników, po wyrażeniu przez nich zgody, będą   przetwarzane i używane w celach promocyjnych przy zachowaniu  zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926).

 -  Ograniczone dane (imię i nazwisko oraz miejscowość) dotyczące autorów zwycięskich zdjęć zostaną opublikowane wraz ze zdjęciami na stronie Starostwa Powiatowego w Mogilnie.

           -  Administratorem danych osobowych udostępnionych przez uczestników Konkursu będzie Organizator.

 -  Administrator konkursu, zapewnia poufność danych osobowych  uczestników konkursu ( z zastrzeżeniem postanowień pkt. 2 powyżej).

 

 

 

VI.            Postanowienia końcowe:

 

-               Wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni listownie lub telefonicznie i zaproszeni na uroczystość wręczenia nagród.

-               Zainteresowani konkursem bliższe informacje otrzymają pod numerem telefonu 523185508.

-               Prawo do składania reklamacji w kwestii niezgodności Konkursu z Regulaminem, przysługuje każdemu Uczestnikowi Konkursu w ciągu 7 dni od ogłoszeni wyników. Reklamacje zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

 

 

 

Z A P R A S Z A M Y