ROZLICZENIE Z ZAINWENTARYZOWANEGO KSIĘGOZBIORU W GMINIE

MOGILNO ZA ROK 2010

Stan księgozbioru na

31.12.2009 r.

Przybyło

 2010 r.

Zakup Ubytki

Stan księgozbioru na

31.12.2010

Mogilno

66.163 w tym 161 czasopism

1.428

1.327

388

67 042 w tym 161 czasopism=67.203

Gębice

13.290

226

226

-

13.516

Wylatowo

9.673

179

179

-

9.852