Rozliczenie z zainwentaryzowanego księgozbioru w gminie Mogilno za rok 2011

Stan księgozbioru

na 31.12.2010 r.

Przybyło Zakup Ubyło

Stan księgozbioru

 na 31.12.2011 r.

Mogilno

67.042 + 161 czasopism

1.662

1.492

366

 

Gębice

13.516

195

193

-

 

Wylatowo

9.852

167

166

3.724