Moje miasto i mój region w fotografii

 

 

 

Przepisy ogólne

 

 1. Organizatorem jest  Mogileńskie Towarzystwo Kultury.Partnerem w realizacji zadania jest Miejska Biblioteka Publiczna w Mogilnie.
 2. Na realizację zadania Mogileńskie Towarzystwo Kultury otrzymało dofinansowanie ze Starostwa  Powiatowego w Mogilnie z konkursu ofert na realizację zadania publicznego.
 3. Konkurs ma zasięg powiatowy.
 4. Celem konkursu jest:

-        pobudzanie i promocja twórczej aktywności dzieci i młodzieży powiatu mogileńskiego,

-        kształtowanie i zainteresowanie fotografią i literaturą z zakresu fotografii,

-        poszerzenie wiedzy na temat regionu,

-        ukształtowanie poczucia więzi z miejscem zamieszkania, wzmocnienie tożsamości lokalnej.

 1. Konkurs ma na celu promocje powiatu mogileńskiego poprzez fotografie- dokumentowanie zachodzących w nim zmian. Organizatorzy pozostawiają uczestnikom swobodę rozumienia tematu konkursu i interpretacji. Prace oceni jury powołane przez Prezesa Mogileńskiego Towarzystwa Kultury.
 2. Przewidziano nagrody i wyróżnienia.
 3. Wszystkie nagrodzone i wyróżnione  prace w konkursie zostaną zaprezentowane na wystawie w holu Miejskiej Biblioteki Publiczne w Mogilnie, stronie internetowej.
 4. Finał konkursu – ogłoszenie wyników i wręczenie nagród  odbędzie się podczas otwarcia wystawy. Zaproszeni będą wszyscy uczestnicy konkursu.
 5. Złożone na konkurs prace nie będą odsyłane do uczestników konkursu. Nagrodzone
  i wyróżnione prace przechodzą na własność organizatora.

 

Warunki uczestnictwa w konkursie

 

 1. Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych powiatu mogileńskiego.
 2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie karty uczestnictwa  stanowiącej załącznik  do niniejszego regulaminu
 3. Przedmiotem konkursu jest wykonanie fotografii związanej z powiatem mogileńskim. Na konkurs można zgłosić do 3 nieoprawionych fotografii własnych, dotychczas nienagrodzonych w innych konkursach, wykonanych w formacie nie większym niż 18 x
 4. Na odwrocie każdej fotografii należy umieścić swój kod. Koperta z formularzem oraz prace konkursowe wraz z płytą CD powinny być opatrzone jednakowym kodem wybranym przez autora konkursowej pracy ( dowolne, wybrane przez uczestnika słowo, hasło lub kod cyfrowy). Prace fotograficzne nie mogą być podpisane imieniem i nazwiskiem autora. Prosimy o nadanie tytułu fotografiom.
 5. Rozwiązanie kodu ( imię, nazwisko, dokładny adres i nr telefonu) należy wpisać na KARCIE ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA i umieścić w zaklejonej kopercie opatrzonej tym samym kodem.
 6. Fotografie oraz kopertę z hasłem należy umieścić  w jednej kopercie z napisem: konkurs fotograficzny MOJE MIASTO I MÓJ REGION W FOTOGRAFII .
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z konkursu prac o niskiej jakości technicznej.
 8. Prace można składać osobiście lub przesłać pocztą na adres: Miejska Biblioteka Publiczna w Mogilnie, ul. Narutowicza 1.
 9. Termin składania prac upływa  30 WRZEŚNIA 2013 R.

 

 

 

 

Postanowienia końcowe

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wielokrotnej ekspozycji nadesłanych prac.
 2. Organizator uzyskuje prawo do umieszczania prac nadesłanych na konkurs na wydawanych przez siebie materiałach.
 3. Zgłoszenie fotografii do konkursu jest jednoznaczne z uznaniem niniejszego regulaminu.
 4. Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie na miejscu i pod numerem telefonu 52 3185508.
 5. Niniejszy regulamin dostępny jest pod adresami: www.mogilno.pl, www.mbp.mogilno.pl, www.powiat.mogilno.pl