Regulamin konkursu

„Projektujemy logo Mogileńskiego Towarzystwa Kultury”

 

 

          Z okazji jubileuszu Mogileńskie Towarzystwo Kultury ogłasza konkurs plastyczny na projekt logo, które będzie wykorzystywane jako symbol identyfikujący MTK. Logo ma być czytelne i rozpoznawalne, powinno mieć niezbyt skomplikowane kształty oraz niewielką liczbę kolorów.

 

 1. Organizatorem konkursu jest Mogileńskie Towarzystwo Kultury, partnerem w realizacji zadania jest Miejska Biblioteka Publiczna w Mogilnie.
 2. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży szkolnej wszystkich szkół miasta i gminy Mogilno.
 3. Celem Konkursu jest pozyskanie znaku i identyfikacji graficznej dla Mogileńskiego Towarzystwa Kultury.
 4. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić do 3 projektów logo.
 5. Ocenie będą podlegały: czytelność, oryginalność, inwencja twórcza autora, związek projektu z Mogilnem, logo powinno zawierać nazwę Mogileńskiego Towarzystwa Kultury.
 6. Prace będą oceniane przez jury powołane przez organizatora konkursu..
 7. Decyzje jury są ostateczne.
 8. Prace konkursowe można składać do 15 czerwca 2014 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mogilnie, Narutowicza 1, lub na adres mailowy: biblioteka@wp.pl. Do projektu powinny być dołączone następujące informacje: imię i nazwisko uczestnika, nazwa szkoły, adres zamieszkania, wiek, telefon kontaktowy, ewentualnie adres e-mail.
 9. Spośród nadesłanych prac wybranych zostanie 10 najlepszych projektów logo. Autorzy wszystkich 10 prac otrzymają nagrody za udział w konkursie.
 10. Otrzymane przez organizatora prace mogą zostać umieszczone na stronach www.mbp.mogilno.pl, WWW.powiat.mogilno.pl., WWW.mogilno.pl
 11. Autorzy wyróżnionych prac zostaną poinformowani telefonicznie o wynikach konkursu do 15 lipca 2014 r.. Lista laureatów konkursu wraz  z nagrodzonymi projektami  zostanie również zamieszczona na stronach: www.mogilno.pl,  WWW.mbp.mogilno.pl, WWW.mbp.mogilno.pl . Nagrody zostaną wręczone na uroczystej gali zorganizowanej z okazji 50-lecia Mogileńskiego Towarzystwa Kultury, która odbędzie się w II połowie września 2014 r. O dokładnym terminie wręczenia nagród, laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
 12. Uczestnicy Konkursu przenoszą na Mogileńskie Towarzystwo Kultury całość praw majątkowych do zgłoszonych prac konkursowych.
 13. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb Konkursu.
 14. Zgłoszenie prac konkursowych równoznaczne jest z akceptacją regulaminu Konkursu.
 15. Organizator nie zwraca projektów nadesłanych na Konkurs. Prace przechodzą na własność Towarzystwa.
 16. Dodatkowych informacji Organizator udziela pod numerem telefonu 52 318 55 08
 17. Na realizację zadania, w wyniku konkursu ofert, Mogileńskie Towarzystwo Kultury    

           otrzymało dofinansowanie z  Gminy Mogilno.

 

 

 1. Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 2. Załącznik nr 2 do Regulaminu.

 

 

                                                                                                 Załącznik nr 1 do Regulaminu

 

 

 

                                                                                               ………………………………..

                                                                                                  (miejscowość, data)

………………………………………………….

( imię i nazwisko, adres zamieszkania)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE

o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

 

 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów postępowania konkursowego dotyczącego wyboru projektu pn. „Logo Mogileńskiego Towarzystwa Kultury” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych( tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 z późn. zm.)

 

 

 

 

 

                                                                                             ………………………………..

                                                                                             (podpis składającego oświadczenie)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                           

                                                                                              Załącznik nr 2 do Regulaminu

 

 

 

                                                                                             ………………………………

                                                                                                   (miejscowość, data)

 

 

 

 

 

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA

 

Imię i nazwisko

 

………………………………………………….

 

Adres do korespondencji

 

………………………………………………………………………..

 

Numer telefonu

 

………………………………………..

 

Adres e-mail:

 

……………………………………………………..

 

 

Oświadczam, że jestem autorem/-ką zgłoszonego do konkursu projektu pn. Logo Mogileńskiego Towarzystwa Kultury oraz, że nie narusza on jakichkolwiek praw osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa.

 

 

 

                                                                                        ……………………………………

                                                                                         ( podpis składającego oświadczenie)