REGULAMIN KONKURSU HISTORYCZNO - PLASTYCZNEGO

„ZNAM PATRONA MOJEJ SZKOŁY”

 

Organizator:

? Miejska Biblioteka Publiczna w Mogilnie

? Gimnazjum im. ks. Piotra Wawrzyniaka w Mogilnie

 

Koordynator konkursu:

Robert Sielecki – nauczyciel Gimnazjum w Mogilnie

 

Cele konkursu:

? przybliżenie uczniom dziedzictwa kulturowego naszego kraju,

? kształtowanie poczucia tożsamości z „małą” i „dużą” ojczyzną.

? rozwijanie zainteresowań regionem, jego historią i tradycją,

? kształcenie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji,

? włączenie się uczniów w kształtowanie regionalnych wartości i więzi społecznych.

? inspirowanie postaw poznawczo – badawczych

 

Uczestnicy konkursu:

Konkurs organizowany jest dla uczniów szkół podstawowych (poziom klas IV – VI), uczniów gimnazjum (poziom klas I – III) i uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

 

Warunki:

1)    Uczestnicy konkursu – uczniowie szkół podstawowych – wykonują indywidualnie i dostarczają organizatorowi do wyboru:

 

a) wykonany własnoręcznie album przedstawiający patrona szkoły (minimum 10 stron formatu A4) – technika dowolna,

lub

b) projekt medalu pamiątkowego , który mógłby zostać wydany z okazji 50 rocznicy nadania patrona szkole (dowolna technika z wyłączeniem techniki komputerowej).

 

2) Uczestnicy konkursu – uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych – wykonują indywidualnie i dostarczają organizatorowi do wyboru:

 

a) prezentację multimedialną przedstawiającą patrona szkoły (minimum 10 slajdów wykonanych w programie Power Point 2003 lub nowszym)

b) planszową grę strategiczną poświęconą patronowi szkoły (gra musi mieć opracowane zasady, zadania do wykonania przez gracza, warunki wygranej).

 

Szkoły, które nie mają swojego patrona, mogą zaproponować postać, którą chcieliby mieć na patrona.

 

 

 

 

3) Prace dostarczone na konkurs muszą być opisane na odwrocie:

a) imię i nazwisko autora, wiek, klasa

b) dokładny adres szkoły

c) nauczyciel prowadzący

d) tytuł pracy jeśli został nadany

4) Każda szkoła może dostarczyć 5 prac konkursowych

5) Prace nie spełniające wymogów regulaminowych będą dyskwalifikowane.

 

 

Termin dostarczania prac:

Prace wykonane zgodnie z wymogami regulaminu należy przekazać lub przesłać w opakowaniu zapewniającym bezpieczne dotarcie przesyłki do dnia 01 .06. 2012 r.

na adres:

 

Miejska Biblioteka Publiczna w Mogilnie

ul. Narutowicza 1 , 88-300 Mogilno.

 

Ocena prac:

Komisja dokona w dniach 04 - 06.06 2012 r. oceny prac przyznając nagrody w następujących kategoriach :

1)    klasy IV-VI szkół podstawowych,

2)    klasy I – III gimnazjum i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

 

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród:

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 13 czerwca 2012 r. w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie. Nagrodzeni uczestnicy zostaną o tym fakcie poinformowani telefonicznie.  

 

Komisja konkursowa:

Komisję oceniającą będą tworzyć:

a) Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej – Pani Maria Chmielewska

b) Dyrektor Gimnazjum w Mogilnie – Pan Hieronim Rumianowski

c) Artysta plastyk – Pani Halina Chudyszewicz

 

Sprawy sporne:

Wszelkie sprawy sporne i nie objęte regulaminem rozstrzyga koordynator konkursu

 

Prawa autorskie:

Wszystkie prace dostarczone na konkurs stają się własnością organizatorów i mogą być przez nich wykorzystane w celach promocyjnych.