Zamawiający:
Miejska Biblioteka Publiczna Mogilno

Tytuł przetargu:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowości wydawniczych wydanych w 2005 r. i 2006 r.

CPV:
22113000-5 książki biblioteczne

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 60.000 euro

Warunki:
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać oferenci którzy:
Nie zostaną wykluczeni na podstawie art.24 ust.1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych, w tym spełniają wymagania okreslone w art.22 ust.1 ww.ustawy.
Spełniają pozostałe wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Termin realizacji:
Od momentu podpisania umowy do wyczerpania gotówki.

Osoba odpowiedzialna:
Maria Chmielewska

Miejsce składania ofert:
Miejska Biblioteka Publiczna ul. Narutowicza 1, 88 -300 Mogilno, tel.052 3185508, e-mail:biblioteka@wp.pl

Oferty można składać do:
2006-02-13 godz: 15:00

Otwarcie ofert:
2006-01-13 godz: 15:00

Miejsce otwarcia ofert:
Miejska Biblioteka Publiczna ul. Narutowicza 1, Mogilno

Kryteria wyboru:
Kryterium oceny ofert:
Najniższa cena.


Wadium:
Nie jest wymagane

Uwagi:
Dokonano wyboru ofert Ogólnopolski System Dystrybucji Wydawnictw Azymut Sp. z o.o. w Warszawie ul. Podwale 7, który oferuje wykonanie zamówienia za kwotę 30.000,00 z rabatem 6 %.

Firmy uczestniczące
Ogólnopolski System Dystrybucji Wydawnictw Azymut Sp. z o.o. w Warszawie ul. Podwale 7   Wygrany