Regulamin

Czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej

w Mogilnie


I Prawo korzystania z czytelni.

 

 

1.     Prawo do korzystania z czytelni mają wszyscy obywatele.

2.    Osoby korzystające z czytelni zobowiązane są każdorazowo wpisywać się do „Księgi obecności”.

3.    Zgłaszający się składa u bibliotekarza dyżurnego legitymację służbową lub inny dokument z fotografią.

4.    Wierzchnie okrycie i teczkę należy pozostawić w wyznaczonym miejscu.

5.    W czytelni obowiązuje cisza, nie wolno palić papierosów ani spożywać posiłków.

 

 

 

II Korzystanie ze zbiorów

 

1.     W czytelni korzystać można z księgozbioru podręcznego, czasopism bieżących oraz księgozbioru ogólnego.

2.    Książek przeznaczonych do korzystania w czytelni nie wolno wynosić poza jej obręb.

3.    Nie pożycza się do domu książek dostarczonych z innych bibliotek.

4.    Książki wybrane z księgozbioru czytelnik zwraca dyżurnemu bibliotekarzowi i otrzymuje pozostawiony u niego dokument.

 

 

 

III Porady i informacje.

 

Czytelnik może zwracać się do dyżurnego bibliotekarza po informacje dotyczące książek, zestawień literatury na interesujący go temat oraz o wskazówki co do sposobu pracy z książką.

 

 

 

 

 

 

IV Poszanowanie książek

 

Czytelnik odpowiada osobiście za książki i czasopisma, z którymi powinien obchodzić się starannie pamiętając, że jest to mienie  społeczne. Spostrzeżone uszkodzenia należy natychmiast zgłaszać dyżurnemu bibliotekarzowi.

 

 

 

V Przepisy końcowe.

 

1.     Korzystający z czytelni zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu.

2.    Nie stosujący się do przepisów regulaminu czytelni może na mocy decyzji dyrektora biblioteki utracić prawo do korzystania z czytelni.

 

Mogilno dnia 22.11.2002 r.