Białłowicz – Krygierowa Z., Zabytki Mogilna, Trzemeszna, Strzelna i okolic od gotyku po barok. W: Studia z dziejów ziemi mogileńskiej, red. Cz. Łuczak, Poznań 1978, s. 317 - 431

Chudziak W., Budownictwo wziewne z wczesnośredniowiecznej osady w Mogilnie. "Acta Universitatis Nicolai Copernici. Archeologia XIII. Archeologia Architektury 1 ", z. 184, 1990, s.89 - 101 (kserokopia)

Chudziakowa J., Akwamanila z Mogilna. " Archeologia Polski ", t.XXII, z.1, s. 171 - 178 (kserokopia)

 

Chudziakowa J., Badania archeologiczne na terenie obiektu pobenedyktyńskiego w Mogilnie w latach 1970 -1972. W: Komunikaty Archeologiczne. Badania wykopaliskowe na terenie województwa bydgoskiego w latach 1970 – 1972, Bydgoszcz 1978, s. 251 - 260

Chudziakowa J., Badania archeologiczno-architektoniczne przeprowadzone w latach 1977 – 1978. W:  Materiały sprawozdawcze z badań zespołu pobenedyktyńskiego w Mogilnie,z. 2, Biblioteka Muzealnictwa i Ochrony Zabytków, seria B t. 60, Warszawa 1980, s. 29-37 (kserokopia )

Chudziakowa J., Badania archeologiczno-architektoniczne w latach 1979 – 1980. W:  Materiały sprawozdawcze z badań zespołu pobenedyktyńskiego w Mogilnie, z.3, Biblioteka Muzealnictwa i Ochrony Zabytków, Warszawa 1983, s. 5 - 9, ( kserokopia )

 

 Chudziakowa J., Czacharowski A., Opactwo Benedyktynów w Mogilnie, Warszawa 1977.

 

Chudziakowa J., Pobenedyktyński zespół osadniczy w Mogilnie. W:   Studia z dziejów ziemi mogileńskiej, red. Cz. Łuczak, Poznań 1978,s. 267 - 272.

 

Chudziakowa J., Romański kościół benedyktyński w Mogilnie, Warszawa 1984

 

Chudziakowa J., Najstarsze dzieje klasztoru benedyktynów w Mogilnie. W: Sześć wieków miasta Mogilna (Kronika obchodów), red. Cz. Łuczak, Poznań 1999, s. 27-31

Chudziakowa J., Opactwo w Mogilnie odkrywa swoje tajemnice. " Z otchłani wieków " 1973, nr 3, s. 174 -177 ( kserokopia)

 

Chudziakowa J., Uwagi na temat pobierania próbek zapraw podczas badań archeologiczno- architektonicznych. W: Materiały sprawozdawcze z badań zespołu pobenedyktyńskiego w Mogilnie, z.2, Biblioteka Muzealnictwa i Ochrony Zabytków, seria B, t.60, Warszawa 1980, s.72-75 (kserokopia )

Chudziakowa J., W Mogilnie groby rycerzy. " Z otchłani wieków " R. XL, nr 4, s. 266 - 268 ( kserokopia)

 

Chudziakowa J., Wyniki badań archeologicznych w latach 1970-1976. W:  Materiały sprawozdawcze z badań zespołu pobenedyktyńskiego w Mogilnie, z.1, Biblioteka Muzealnictwa i Ochrony Zabytków, seria B, t.52, Warszawa 1978, s.74-93

 

Chudziakowa J., Wybrane zagadnienia z badań nad sakralną architekturą średniowieczną Wielkopolski i Kujaw. "Archelogia Historica Polona " tom 1, Toruń 1995, s.69 –77. (kserokopia )

 

Czacharowski A., Architektura i wystrój kościoła i klasztoru na początku XVII w. ( w świetle aktu wizytacji opata Mireckiego). W:  Materiały sprawozdawcze z badań zespołu pobenedyktyńskiego w Mogilnie, z.1, Biblioteka Muzealnictwa i Ochrony Zabytków, seria B, t.52, Warszawa 1978, s. 60 - 73

 

Czacharowski A., Funkcje obronne klasztoru w okresie średniowiecza. W: Materiały sprawozdawcze z badań zespołu pobenedyktyńskiego w Mogilnie,z.2, Biblioteka Muzealnictwa i Ochrony Zabytków, seria B, t.60, Warszawa 1979, s.14-20 (kserokopia )


Czacharowski A., Losy biblioteki i archiwum klasztoru mogileńskiego. "Zapiski Historyczne" t. XLI, 1976, z.3, s.167 -174 (kserokopia)


Czacharowski A., Mogileńska tradycja o początkach klasztoru benedyktyńskiego. " Prace Komisji Historii Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego " XI, 1975, nr 16, s. 25 – 30

 

Dlugossii J., Annales seu Cronicae Incliti Regni Poloniae, Liber primus, Liber secundus, Varsaviae 1964, s. 360

 

Długosz J., Roczniki czyli Kroniki Sławnego Królestwa Polskiego, Księga trzecia, księga czwarta. Warszawa  1969, s. 105, 106, 182, 260

 

Długosz J., Roczniki czyli Kroniki Sławnego Królestwa Polskiego, Księga piąta, księga szósta. Warszawa  1973, s. 144, 303, 321

 

Długosz J., Roczniki czyli Kroniki Sławnego Królestwa Polskiego, Księga dziewiąta. Warszawa  1975, s. 144

Dubikajtis J., Studnia wczesnośredniowieczna z Mogilna. "Acta Universitatis Nicolai Copernici, Archeologia 13, Archeologia Architektury " t.1, Toruń 1990, s. 103 - 118 (kserokopia)

 

Florkowski A., Badania antropologiczne czaszek znalezionych w kościele. W: Materiały sprawozdawcze z badań zespołu pobenedyktyńskiego w Mogilnie,z.1, Biblioteka Muzealnictwa i Ochrony Zabytków, seria B, t.52, Warszawa 1978, s.156 -175

 

Historya miasta Mogilna. Wydana staraniem władzy miejskiej na pamiątkę 500 letniego istnienia przez dra A. Warschauera. Poznań 1898

 

Jaworski G., Skibiński S., Wyniki badań zapraw pochodzących z kościoła. W: Materiały sprawozdawcze z badań zespołu pobenedyktyńskiego w Mogilnie, z.1, Biblioteka Muzealnictwa i Ochrony Zabytków, seria B, t.52, Warszawa 1978, s.110 –129

 

Józefowiczówna K., Trzy romańskie klasztory. W: Studia z dziejów ziemi mogileńskiej, red. Cz. Łuczak, Poznań 1978, s. 165 - 265

 

Katalog zabytków Sztuki w Polsce. Tom XI Dawne województwo bydgoskie pod red. Tadeusza Chrzanowskiego, Mariana Korneckiego – Zeszyt 10 Mogilno, Strzelno, Trzemeszno i okolice oprac. autorskie Zofia Białłowicz- Krygierowa, Warszawa 1982,s.27 – 42

 

Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski. Seria nowa zeszyt 1. Dokumenty opactwa Benedyktynów w Lubiniu z XIII – XV wieku wydał i oprac. Zbigniew  Perzanowski, Warszawa 1975, s. 144, 218-220


Konieczka - Śliwińska D., Benedyktyni mogileńscy zarys dziejów - życie codzienne - duchowość i kultura, Poznań 2004

 


Konieczka – Śliwińska D., Powołanie Społecznej Rady ds. Renowacji Klasztoru Mogileńskiego. W: Kronika Wielkopolski nr 3 (107) Poznań 2003, s. 164 – 167


Konieczka – Śliwińska D., Rola opactwa benedyktyńskiego w dziejach Mogilna. W: Sześć wieków miasta Mogilna (Kronika obchodów), red. Cz. Łuczak, Poznań 1999, s. 32 - 42

 

 

Konieczka – Śliwińska D., Życie codzienne opactwa benedyktynów w Mogilnie. Zarys problematyki,  " Nasza Przeszłość " 1997, t.88, s. 5-31 ( kserokopia )Kürbisówna B., Najstarsze dokumenty opactwa benedyktynów w Mogilnie (XI –XII). " Studia Źródłoznawcze " XII, Warszawa 1968, s. 27 – 61

 


Kwiatek J., Lijewski T., Leksykon miast polskich, Warszawa 1998, s. 506 – 507

 


Labuda G., Początki klasztoru w świetle źródeł pisanych. W: Materiały sprawozdawcze z badań zespołu pobenedyktyńskiego w Mogilnie, z.1, Biblioteka Muzealnictwa i Ochrony Zabytków, seria B, t.52, Warszawa 1978, s. 21 - 59Labuda G., Szkice historyczne X - XI wieku: z dziejów organizacji Kościoła w Polsce we wczesnym średniowieczu, Poznań 2004Łepkowski J., O zabytkach Kruszwicy, Gniezna i Krakowa oraz Trzemeszna, Rogoźna, Kcyni, Dobieszewka, Gołańczy, Żnina, Gasawy, Pakości, Kościelca, Inowrocławia, Strzelna i Mogilna, sprawozdania i studia, Kraków 1866, s. 186 –188

 


Łuczak Cz., Dzieje Mogilna, Poznań, 1998, s. 21 -36

 

 

Matuszewska – Kolowa W., Kafle piecowe odkryte podczas badań archeologicznych. W: Materiały sprawozdawcze z badań zespołu pobenedyktyńskiego w Mogilnie,z.2, Biblioteka Muzealnictwa i Ochrony Zabytków, seria B, t.60, Warszawa 1980, s. 38 - 51 (kserokopia )

 

 

Matuszewska – Kolowa W., Naczynia fajansowe z badań archeologicznych w kaplicy Matki Boskiej Bolesnej. W: Materiały sprawozdawcze z badań zespołu pobenedyktyńskiego w Mogilnie, z.3, Biblioteka Muzealnictwa i Ochrony Zabytków, Warszawa 1983, s. 111 -112 (kserokopia )

 

 

Matuszewska – Kolowa W., Średniowieczne piece chlebowe. W: Materiały sprawozdawcze z badań zespołu pobenedyktyńskiego w Mogilnie, z.1, Biblioteka Muzealnictwa i Ochrony Zabytków , seria B, t.52, Warszawa 1978, s. 94 - 102

 


Mogilno. Pobenedyktyński zespół klasztorny
, Poznań 1998


Nawrocki Z., Kościół i klasztor pobenedyktyński w Mogilnie. Próba rekonstrukcji bryły romańskiej. " Biuletyn Historii Sztuki " t.31, Warszawa,1969, s. 340 - 344 ( kserokopia)

 

 

Olczak J., Analiza naczyń szklanych. W: Materiały sprawozdawcze z badań zespołu pobenedyktyńskiego w Mogilnie, z.1, Biblioteka Muzealnictwa i Ochrony Zabytków, seria B, t.52, Warszawa 1978, s. 130 - 155

 

 

Olczak J., Szkło okienne (XVI w.). W: Materiały sprawozdawcze z badań zespołu pobenedyktyńskiego w Mogilnie, z.3, Biblioteka Muzealnictwa i Ochrony Zabytków, Warszawa 1983, s. 113 -135  (kserokopia )

 

 

Parucka K.; Raczyńska – Mąkowska., Katalog zabytków województwa bydgoskiego, Bydgoszcz 1997, s. 132

 

 

Pietrzykowska J.: Próba rekonstrukcji etapów budowy klasztoru w oparciu o źródła archeologiczno – architektoniczne. W: Materiały sprawozdawcze z badań zespołu pobenedyktyńskiego w Mogilnie, z.3, Biblioteka Muzealnictwa i Ochrony Zabytków ,  Warszawa 1983, s. 10 - 29 (kserokopia )

 

 

    Płocha J., Najdawniejsze dzieje opactwa benedyktynów w Mogilnie, Wrocław 1969

 

 

Pomniki Dziejowe Polski, seria II – Tom IX część 2, Księga bractwa i nekrolog opactwa Panny Marii w Lubiniu , Warszawa 1976, s. 28 –30, 33, 44 – 46, 54, 56, 88


Potkański K., O założeniu i uposażeniu klasztoru w Mogilnie.W: Pisma pośmiertlne Karola Potkańskiego. Kraków 1924, s. 166 - 208 ( kserokopia)

 


Powiat mogileński
( w latach 1928 – 1929) [b.m.] [b.r.] s. 24 – 27


Ratajski G., Mogilno, Poznań 1998, s. 43 – 49


Rył J., Biblioteka klasztoru benedyktynów w Mogilnie na początku XIX wieku. " Studia Gnesnensia " t.5, 1979/1980, s. 333 -370 (kserokopia)

 


Sczaniecki P., Henryk von Thijne – opat klaustralny w Mogilnie (1674 – 1678). W: Materiały sprawozdawcze z badań zespołu pobenedyktyńskiego w Mogilnie, z.2, Biblioteka Muzealnictwa i Ochrony Zabytków, seria B, t.60, Warszawa 1980, s.21-27 (kserokopia )

 

 

Skibiński Sł., Badania nad zaprawami budowlanymi. W: Materiały sprawozdawcze z badań zespołu pobenedyktyńskiego w Mogilnie, z.3, Biblioteka Muzealnictwa i Ochrony Zabytków, Warszawa 1983, s. 49 -52 (kserokopia )

 

 

Skibiński Sł., Wyniki badań nad zaprawami z pierwszej przebudowy kościoła i najnowocześniejszych obwarowań klasztornych. W: Materiały sprawozdawcze z badań zespołu pobenedyktyńskiego w Mogilnie, z.2, Biblioteka Muzealnictwa i Ochrony Zabytków, seria B, t.60, Warszawa 1980, s. 76 -83 (kserokopia )

 

 

Skibiński Sł., Wyniki badań próbek zapraw budowlanych. W: Materiały sprawozdawcze z badań zespołu pobenedyktyńskiego w Mogilnie, z.3, Biblioteka Muzealnictwa i Ochrony Zabytków, Warszawa,1983,  s. 37 - 44 (kserokopia )

 


Skompski S., Ślimaki martwicy wapiennej z Mogilna. W: Materiały sprawozdawcze z badań zespołu pobenedyktyńskiego w Mogilnie, z.3, Biblioteka Muzealnictwa i Ochrony Zabytków, Warszawa 1983, s. 49 -52 (kserokopia )

 


Sulkowska K., Późnośredniowieczne naczynia z krypty wschodniej kościoła. W: Materiały sprawozdawcze z badań zespołu pobenedyktyńskiego w Mogilnie,z.3, Biblioteka Muzealnictwa i Ochrony Zabytków, Warszawa 1983, s.53 – 110 (kserokopia )

 


Sztuka polska przedromańska i romańska do schyłku XIII wieku
, pod red. Michała Walickiego, Warszawa 1971, T.1, s. 122-123

 


Świechowski Z., Architektura romańska w Polsce. Warszawa 2000, s. 165 - 167

 

 

Świechowski Z., Budownictwo romańskie w Polsce. Katalog zabytków, Wrocław 1963,   s. 169 – 171

 


Świechowski Z., Romańskie bazyliki Wielkopolski północno – wschodniej w świetle najnowszych badań. "Archeologia Historica Polona" Tom 2, Z badań nad dziejami klasztoru w Polsce. Toruń 1995, s. 75 –132

 


Świechowski Z., Uwagi na temat architektury benedyktynów w Polsce XI w. W: Materiały sprawozdawcze z badań zespołu pobenedyktyńskiego w Mogilnie, z.2, Biblioteka Muzealnictwa i Ochrony Zabytków, seria B, t.60, z.2, Warszawa 1980, s.5 - 13 (kserokopia)

 


Wilke G., Wyniki wstępnych archeologicznych prac podwodnych przy wczesnośrednio- wiecznym moście. W: Materiały sprawozdawcze z badań zespołu pobenedyktyńskiego w Mogilnie, z.1, Biblioteka Muzealnictwa i Ochrony Zabytków , seria B, t.52, Warszawa 1978, s. 103 - 109

 


Wójcik Cz., O martwicy wapiennej z kościoła w Mogilnie i z innych budowli romańskich Wielkopolski i Kujaw. W: Materiały sprawozdawcze z badań zespołu pobenedyktyńskiego w Mogilnie, z.3, Biblioteka Muzealnictwa i Ochrony Zabytków, Warszawa 1983, s. 45 - 48 (kserokopia )

 

 

Wójcik Cz., Skibiński Sł., Próba rozpoznania surowców skalnych zastosowanych w sklepieniach krypt romańskich w Mogilnie. W: Materiały sprawozdawcze z badań zespołu pobenedyktyńskiego w Mogilnie,z.2, Biblioteka Muzealnictwa i Ochrony Zabytków, seria B, t.60, Warszawa 1980, s.52 - 75 (kserokopia )

 


Żurowski K., Problematyka badań nad początkami i rozwojem pobenedyktyńskiego zespołu architektonicznego. W: Materiały sprawozdawcze z badań zespołu pobenedyktyńskiego w Mogilnie, z.1, Biblioteka Muzealnictwa i Ochrony Zabytków, seria B, t.52, Warszawa 1978, s. 7 - 20

 


Żurowski K., Założenie i realizacja rezerwatu archeologiczno – architektonicznego. W: Materiały sprawozdawcze z badań zespołu pobenedyktyńskiego w Mogilnie, z.2, Biblioteka Muzealnictwa i Ochrony Zabytków, seria B, t.60, Warszawa 1980, s. 84-93 (kserokopia )

 

 

 

   Rozprawa doktorska:

 

Ryszewska K., Późnośredniowieczna ceramika naczyniowa z opactwa benedyktynów w Mogilnie, Toruń 1998

 

 

    Prace magisterskie:

 

Bielasik L., Romański kościół św. Jana ewangelisty w Mogilnie, Bydgoszcz 2002 (maszynopis)

 

Boroń W., Lokacja Mogilna na tle przemian demograficznych i gospodarczych w regionie, Bydgoszcz 1996 ( maszynopis)

Bukowska A., Forna i funkcja masywów zachodnich kościołów benedyktyńskich w Mogilnie i Lubiniu - analiza badań nad założeniami zachodnimi , Kraków 2002 (maszynopis)

 

Chorotyński A., Historia klasztoru Benedyktynów w Mogilnie do roku 1565, Łódź 1997( maszynopis)

 

Konieczka D., Życie codzienne benedyktynów w Mogilnie. Próba charakterystyki, Poznań 1994 (maszynopis)

 

Oksiak P., Parafia mogileńska w okresie międzywojennym, Bydgoszcz 2001 ( maszynopis)

Radtke M., Klasztor benedyktynów w Mogilnie w świetle badań archeologiczno - architektonicznych z lat 1999 - 2001. Toruń 2005 ( maszynopis)