Wykaz książek dotyczących Unii Europejskiej

 

 

50 pytań o Unię Europejską


ABC Unii Europejskiej
. Warszawa 2004

 

 

Analiza zmian w prawie polskim w związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej – konsekwencje dla konsumentów i przedsiębiorców. Warszawa 2003

 

 

Bilans korzyści kosztów przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Prezentacja wyników prac polskich ośrodków badawczych. Warszawa 2003

 

 

Blair Alasdair: Nowy przewodnik po unii europejskiej. Warszawa 2002

 

 

Borchardt Klaus: ABC prawa wspólnotowego. Warszawa 1999

 

 

Burnewicz Jan, Szałucki Krzysztof: Wpływ członkowstwa w Unii Europejskiej na transport w Polsce. Warszawa 2003

 

 

Chmiel Beata: Instytucjonalizacja wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Unii Europejskiej. Toruń 2002

 

 

Chmielecka Ewa, Kraśniewski Andrzej, Woźnicki Jerzy: Korzyści i koszty związane z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej w sferze szkolnictwa wyższego. Warszawa 2003

 

 

Członkowstwo Polski w Unii Europejskiej – na jakich zasadach. Warszawa 2003


Domagała Arkadiusz: Integracja Polski z Unią Europejską. Warszawa 2008

 

 

Drago Fabio, Gaziński Benon: Unia Europejska. Co każdy o niej wiedzieć powinien. Olsztyn 1996

 

 

Dynia Elżbieta: Integracja europejska. Warszawa 2004

 

 

Edukacja, kultura, sport, społeczeństwo informacyjne. Warszawa 2003

 

 

Energia, regiony, transport. Warszawa 2003

 

 

Euro pieniądz wspólnej Europy. Warszawa

 

 

Fiszer Józef: Przesłanki, perspektywy i skutki członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Toruń 2002

 

 

Fontanie Pascal: Nowa idea dla Europy. Deklaracja Schumana – 1950 – 2000. Warszawa 2004

 

 

Fundusze przedakcesyjne w Polsce. Warszawa 2002

 

 

Fundusze strukturalne w Polsce. Warszawa 2002

 

 

Furdal Antoni: Jak być Polakiem w Unii Europejskiej. Wrocław 2003

 

 

Galster Jan, Witkowski Zbigniew: Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu Amsterdamskiego .Toruń 1999

 

 

Gaziński Benon: Unia Europejska wczoraj – dziś – jutro. Olsztyn 1998


Geografia ekonomiczna unii europejskiej/ pod red. Ireny Fierla. Warszawa 2007


Geografia Unii Europejskiej/ pod. red Jerzegeo Makowskiego. Warszawa 2008


Gołembska Elżbieta, Kempny Danuta, Witkowski Jarosław: Eurologistyka w zarządzaniu międzynarodowym. Warszawa 2005

 

 

Gospodarka Polski przed wejściem do Unii Europejskiej/ pod red. Jana Lipińskiego, Andrzeja Słowińskiego. Warszawa 2003

 

 

Górzyński Michał, Woodward Richard: Konkurecyjność technologiczna małych i średnich przedsiębiorstw z trzech działów przemysłu przetwórczego: mocne i słabe strony w kontekście wejścia Polski do Unii Europejskiej. Warszawa 2003


Informacja o Unii Europejskiej na poziomie regionalnym i lokalnym. Stan aktualny, możliwości, perspektywy/ pod red. Jacka Puchalskiego, Mirosławy Majewskiej.
 Warszawa 2004


Integracja europejska: wstęp/ pod red. Konstanty A.Wojtaszczyk. Warszawa 2006

 

 

Jak działa Unia Europejska? Przewodnik po instytucjach UE. Warszawa 2004

 

Jantoń – Drozdowska Elżbieta: Regionalna integracja gospodarcza. Warszawa – Poznań 1998

 

 

Kaczmarek Julian: Unia europejska trudne dojrzewanie. Wrocław 2003

 

 

Kaczmarek Julian: Unia Europejska. Rozwój i zagrożenia. Wrocław 2001

 

 

Karpus Karolina: Systemy podatków lokalnych w wybranych. Toruń 2002


Komedium wiedzy o Unii Europejskiej/red. Ewa Małuszyńska, Bohdan Gruchman. Warszawa 2005

 

 

Konkurencja, przedsiębiorstwa, Unia Gospodarcza i Walutowa. Warszawa 2003

 

 

Konopka Hanna: Edukacja europejska. Ścieżka edukacyjna dla gimnazjum. Warszawa 2000


Kosikowski Cezary: Prawo finansowe w Unii Europejskiej  i w Polsce. Warszawa 2005

 

Marszałek – Kawa Joanna: Struktura i funkcjonowanie Parlamentu Europejskiego. Toruń 2002

 

 

Meandry instytucjonalizacji: dostosowanie Polski do Unii Europejskiej. EU-monitoring VI. Kraków 2002

 

Mik Cezary: Media masowe w europejskim prawie wspólnotowym. Toruń 1999

 

 

Noble Alexander: Przewodnik po Unii Europejskiej. Od Rzymu do Maastricht i Amsterdamu. Warszawa 1998

 

 

Obywatelstwo europejskie, sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne. Warszawa 2003


Oręziak L.: Finanse Unii Europejskiej. Warszawa 2005

 

 

Orłowski W.: Makroekonomiczne efekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Warszawa 2003

 

 

Peszko Grzegorz, Rączka Jan, Kiuiła Olga.: Ekonomiczne korzyści dla Polski wynikające z wdrażania prawa ochrony środowiska . Warszawa 2003


Pietrzyk Irena: Polityka reginalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich. Warszawa 2004

 

 

Poczta Walenty : Ekonomiczne skutki warunków integracji Polski z UE dla sektora rolnego. Warszawa 2003

 

 

Podatki, stosunki zewnętrzne, unia celna. Warszawa 2003

 

 

Polityka socjalna. Warszawa 2003

 

 

Polska a Unia Europejska. Warszawa 2003

 

 

Polska w Unii Europejskiej. Nasze warunki członkostwa. Warszawa 2003

 

 

Polska w Unii Europejskiej od A do Z. Warszawa 2003

 

 

Polska w unii europejskiej t.2 / pod red. Kawecka Elżbieta – Wyrzykowska, Synowiec Ewa. Warszawa 2004

 

 

Projekt traktatu ustanawiającego konstytucję dla Europy. Przyjęty w drodze konsensu przez Konwent Europejski w dniach 13 czerwca i 10 lipca 2003 roku. Przedłożony przewodniczącemu rady Europejskiej w Rzymie – 18 lipca 2003 roku. Luksemburg 2003

 

 

Raport na temat rezultatów negocjacji członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej. Warszawa 2002


Raport z realizacji programu. Informacja europejska w polskich bibliotekach publicznych/ oprac. Jacek Puchalski, Michał Zając. Warszawa 2004

 

 

Rolnictwo. Warszawa 2003

 

 

Rynek wewnętrzny. Warszawa 2003

 

 

Społeczny bilans korzyści i kosztów członkowstwa Polski w Unii Europejskiej. Badania i ekspertyzy czerwiec 2002 – czerwiec 2003 / pod red. Elżbiety Skotnickiej – Illasiewicz. Warszawa

 

 

Standardy europejskie/ pod red. Zbigniewa Czachóra. Wrocław 2001


Szumski Stanisław: Wspólna polityka rolna Unii Europejskiej. Warszawa 2007


Szymańska Anna: Fundusze UE 2007 - 2013 dla mikro, małych i średnich firm. Warszawa 2007


Szymańska Anna: Jak przygotować dobry wniosek czyli jak skutecznie pozyskać fundusze unijne 2007 - 2013. Warszawa 2008

 

 

Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską. Tekst skonsolidowany. Warszawa 2003

 

 

Traktat o przystąpieniu Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej podpisany 16 kwietnia 2003 r. w Atenach. Warszawa 2003

 

 

Udział Polski w jednolitym rynku – korzyści i koszty dla poszczególnych grup i wybranych sektorów. Warszawa 2003

 

 

Unia bez tajemnic. Wczoraj dziś jutro


Unia Europejska: organizacja i funkcjonowanie/ red naukowy Michelle Cini. Warszawa 2007


Unia europejska: podręcznik akademicki.
Lucjan Ciamaga, Ewa Latoszek, Krystyna Michałowska - Gorywoda [i in.]. Warszawa 2000

 

 

Vademecum – źródła informacji o Unii Europejskiej. Wyd.2. Warszawa 2003


Wach Krzysztof: Systemy podatkowe krajów Unii Europejskiej . Kraków 2005

 

 

Weidenfeld Werner, Wessels Wolfgang: Europa od A do Z podręcznik integracji europejskiej. Gliwice 2002


Witkowska Marta: Zasady funkcjonowania Unii Europejskiej. Warszawa 2008

 

 

Wpływ akcesji Polski do Unii Europejskiej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw. Warszawa 2003

 

 

Wysokińska Zofia, Witkowska Janina: Integracja europejska. Rozwój rynków. Wyd. 2. Warszawa – Łódź 2001


Źródła informacji europejskiej/ pod red. Małgorzaty Kisilowskiej. Warszawa 2004