REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETU

Miejskiej Bibliotece Publicznej

Pl. Wolności w Mogilnie

 

I.   Zasady ogólne

1.  Internet może być wykorzystywany wyłącznie do celów edukacyjnych, infor­macyjnych oraz do poszukiwań bibliograficznych.

2.  Korzystanie z Internetu jest bezpłatne.

3.   Osoby korzystające z Internetu zobowiązane są do przedstawienia dowodutożsamości w celu dokonania wpisu do ewidencji zwierającej następujące dane: imię, nazwisko, adres, godzina rozpoczęcia i zakończenia korzystania z Internetu­.

4. Komputer zainstalowany w Wypożyczalni Miejskiej Biblioteki Publicznejprzeznaczony jest dla ogółu czytelników.


II. Zasady użytkowania sprzętu komputerowego i dostępu do Internetu

1.    Jedna osoba może korzystać z dostępu do Internetu przez 30 minut. Jeśli niema innych chętnych, możliwe jest przedłużenie tego czasu.

2.           Użytkownik korzystający ze stanowiska komputerowego jest odpowiedzialny za powierzony sprzęt i zainstalowane oprogramowanie.

3.           Niedozwolone  są wszelkie  działania  powodujące  uszkodzenie  komputera,wprowadzanie jakichkolwiek zmian w konfiguracji, łamanie zabezpieczeń sys­temu oraz świadome wprowadzanie wirusów komputerowych do systemu.

4.           Ściągnięte z Internetu pliki lub programy oraz teksty własne można zapisywać na dyskietkach za zgodą dyżurującego bibliotekarza.

5.   Można wykonywać wydruki wyszukanych w Internecie informacji za zgodą bibliotekarza.

     6. Zabrania się:

         zapisywania plików i instalowania programów na dysku C.

        otwierania stron zawierających treści pornograficzne, propagujących przemoc i rasizm,

        korzystania z serwerów CHAT, IRC i innych komunikatorów internetowych,

        używania bramek sms,

        wchodzenia na strony zawierające pirackie oprogramowanie, w tym strony warezowe.

    III.     Zasady bezpieczeństwa.

        1.       Pracownicy biblioteki mają prawo kontrolować czynności wykonywane przez użytkownika przy komputerze.

2.Biblioteka stosuje oprogramowanie blokujące dostęp do stron zawierającychtreści niezgodne z niniejszym regulaminem.

3. Próby wejścia na strony, do których dostęp jest zabroniony, są rejestrowaneprzez system w sposób umożliwiający identyfikację osób dokonujących takich prób.

4.  Bibliotekarz może odmówić użytkownikowi dostępu lub zażądać odejścia odkomputera, jeśli uzna, że jego zachowanie zagraża bezpieczeństwu systemu lub sprzętu.

5. Osoby niepełnoletnie mogą zostać pozbawione dostępu do komputera nażądanie rodziców lub opiekunów.

6.  Osoby naruszające postanowienia niniejszego Regulaminu mogą być pozba­wione prawa dostępu do Internetu lub do korzystania z usług Biblioteki na okres do 12 miesięcy.         ,

 

 

 


IV.  Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 września 2004 r.