Uchwała Senatu Rzeczpospolitej Polskiej ustanawiająca rok 2016

Rokiem Henryka Sienkiewicza (5.05.1846 – 15.11.1916 )

  100 rocznica śmierci

170 rocznica urodzin autora "Trylogii".


"Gdy się ktoś zaczyta, zawsze się albo czegoś nauczy, albo zapomni o tym, co mu dolega,

albo zaśnie – w każdym razie wygra..."

Henryk SienkiewiczRegulamin Konkursu Pięknego Czytania

fragmentów książki H. Sienkiewicza

"W pustyni i w puszczy".* Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Mogilnie

- partnerami: Szkoła Podstawowa nr 3 im. M. Kopernika w Mogilnie

oraz Koło SBP Mogilno.

* Odpowiedzialni za organizację i przeprowadzenie konkursu:

Magdalena Czerwińska, Sławomira Wolff - Mazurkiewicz, Marzena Olejniczak.


* Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów klas IV-VI ze szkół podstawowych

z gminy Mogilno wyłonionych w drodze eliminacji szkolnych.Cele konkursu :

- kształtowanie umiejętności pięknego czytania i rozumienia tekstu,

- promowanie mody na czytanie,

- pokonywanie tremy, nieśmiałości w wystąpieniach publicznych* Zasady konkursu:

Etap I - wewnątrzszkolny

- Każda szkoła zgłasza 3 swoich uczestników wyłonionych w eliminacjach określonych

według własnych zasad.

- Nad prawidłowym przebiegiem konkursu (eliminacji) czuwa nauczyciel bibliotekarz

lub nauczyciel polonista.

- Uczestników należy zgłosić do finału w ustalonym terminie podanym w dalszej części

regulaminu.

Etap II – Finał konkursu :

- Uczestników oceniać będzie wytypowana przez Organizatora komisja konkursowa.

- Finaliści konkursu – występują przed jury w kolejności alfabetycznej -

losują fragment książki "W pustyni i w puszczy", który prezentują po krótkim przygotowaniu. Po upływie wyznaczonego czasu komisja zabiera wszystkie teksty.

Czas wystąpienia konkursowego 3 minuty.


* Podczas czytania ocenie podlegać będzie :

- płynność i bezbłędność czytania,

- wyrazistość i dykcja,

- interpretacja czytanego tekstu,

- radzenie sobie z tremą

Za każdą w/w kategorię uczestnik może uzyskać od 1 do 5 punktów.


Suma zdobytych punktów wyłoni zwycięzcę konkursu.

W sytuacji zdobycia tej samej liczby punktów przez uczestników konkursu,

decyduje dodatkowe losowanie fragmentu tekstu i zaprezentowanie przed jury według zasad przedstawionych wyżej.


W konkursie zostaną przyznane trzy nagrody: za zajęcie pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca. Zostaną wręczone po zakończeniu obrad jury w dniu finału konkursu.

Wszyscy uczestnicy Konkursu Pięknego Czytania otrzymają dyplomy.


Termin konkursu


Finał Konkursu Pięknego Czytania fragmentów książki H. Sienkiewicza

"W pustyni i w puszczy" odbędzie się :

Miejska Biblioteka Publiczna (wtorek) godzina

Czytelnia ul. Gabriela Narutowicza 1 7 czerwca 9.00


Zgłoszenia uczestników przyjmujemy do 30 maja 2016r.

w Miejskiej Bibliotece Publicznej – Oddział dla Dzieci ul. Plac Wolności 22 (Aleje).


Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie !!!


Regulamin konkursu będzie dostępny na stronach internetowych :

www.mbp.mogilno.pl

www.mogilno.pl

www.sp3mogilno.pl

Informacje o konkursie można uzyskać w :

Miejskiej Bibliotece Publicznej

ul. G. Narutowicza 1

tel. (52) 318-55-08

ul. Plac Wolności 22 (Aleje)

tel. (52) 315-25-94

Szkole Podstawowej nr 3 im. M. Kopernika w Mogilnie

tel. 519-351-384

w godzinach ich pracy

Załączniki:

1. Karta zgłoszeniowa

2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursu

Załącznik nr 1


Karta zgłoszenia

na Konkurs Pięknego Czytania

fragmentów książki H. Sienkiewicza

W pustyni i w puszczy” 1. NAZWA I ADRES SZKOŁY

.....…........................................................................................................................................


 1. IMIONA I NAZWISKA UCZNIÓW

  1. ................................................................................................

  2. ................................................................................................

  3. ................................................................................................


 1. IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA (OPIEKUNA)

  .....................................................................................................................

 2. KONTAKT (tel./e-mail)

  .....................................................................................................................


Załącznik nr 2


Do Regulaminu

Konkurs Pięknego Czytania

fragmentów książki H. Sienkiewicza

W pustyni i w puszczy”Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursuWyrażam zgodę na przetwarzanie przekazanych danych osobowych : imienia, nazwiska, nazwy szkoły i wizerunku oraz umieszczenie na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 3 w Mogilnie, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie oraz w lokalnej gazecie dla celów związanych z realizacją Konkursu Pięknego Czytania fragmentów książki H. Sienkiewicza

W pustyni i w puszczy”, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych

(Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przez Organizatora Konkursu................................................................... .......................

imię i nazwisko uczestnika klasa
.....................................................................

nazwa szkoły
Podanie danych jest dobrowolne. Organizator konkursu – jako administrator danych poinformował mnie o prawie dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania............................ ................................................................

data czytelny podpis składającego oświadczenie** oświadczenie podpisuje uczestnik, jeżeli jest pełnoletni lub rodzic (opiekun prawny)

nieletniego uczestnika.